Wydarzenia Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji naukowych, badawczych, rządowych i samorządowych oraz pracodawców, organizacji pozarządowych, osób prywatnych i innych podmiotów zajmujących się sprawami rodziny oraz mających wpływ na kreowanie polityki rodzinnej w wymiarze lokalnym.

Liczymy, że dzięki partycypacji różnych podmiotów w owym przedsięwzięciu uda nam się, wspólnym wysiłkiem, wypracować konstruktywne uwagi oraz wskazówki dotyczące możliwości poprawy działań wobec rodzin.

Tematyka konferencji wynika z dwóch wzajemnie warunkujących się przesłanek o naukowym i praktycznym charakterze.

Po pierwsze, jak wiadomo poprawa sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej rodzin to wyzwanie stojące nie tylko przed instytucjami państwa, ale też samorządami, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami i innymi podmiotami, od których oczekuje się szczególnego zaangażowania w politykę wobec rodzin – poprzez podejmowanie własnych inicjatyw, wprowadzanie nowych programów, sprzyjanie rozwojowi innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu lokalnej polityki rodzinnej itp. Jednak brak jest kompleksowej wiedzy na temat uwarunkowań, sposobów tworzenia czy też realizowania długofalowej, skutecznej i efektywnej polityki rodzinnej, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. Wiedza ta jest raczej fragmentaryczna, rozproszona i niespójna.

Wobec powyższego jednym z głównych celów niniejszej konferencji jest zintegrowanie przedstawicieli świata nauki i praktyki, którzy uczynili z owej problematyki przedmiot swoich zainteresowań i/lub działań, oraz stworzenie okazji do wymiany wyników badań, doświadczeń, opinii, pomysłów i rekomendacji, by na tej podstawie usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat    realnych    możliwości    poprawy    warunków    powstawania i funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym.

Drugim kluczowym celem niniejszej konferencji jest upowszechnienie (również wśród samych "odbiorców" polityki rodzinnej) wyników projektu pt. Partycypacyjna polityka rodzinna miasta Wrocław - realizowanego z ramienia Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w partnerstwie z Gminą Wrocław. Jest to projekt o naukowo-badawczym i aplikacyjnym charakterze, który jest – z jednej strony – próbą urzeczywistnienia koncepcji diagnozowania potrzeb rodzin oraz uwarunkowań kreowania lokalnej polityki społecznej/publicznej wobec rodzin,   w   wymiarze  lokalnym,  które związane są z różnie rozumianą demokracją i interdyscyplinarną zasadą partycypacji (m.in. Participative Action Research, participatory democracy, civil society, civil participation). Powstaje zatem okazja do zgłębienia wiedzy o teoretycznych i praktycznych podstawach partycypacyjnej polityki w ogóle. Z drugiej strony celem tego projektu jest wypracowanie rekomendacji dla władz lokalnych, dotyczących możliwości poprawy sytuacji demograficznej, w tym rodzin, miasta Wrocław i regionu. Rekomendacje te być może okażą się przydatne również dla innych miast i regionów.

 

PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 18 kwietnia

9.00-10.00: REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.15: UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak, Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji, Katedra Socjologii
          i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej –
          Oddziału Dolnośląskiego

Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (list do Uczestników konferencji)

Prof. Julian Auleytner, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Piotr Czekierda, Prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość

Dr Dariusz Szrejder, Rzecznik do spraw rodziny we Wrocławiu

Prof. Irena E. Kotowska, Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

10.15-12.15

SESJA I: UWARUNKOWANIA POLITYKI RODZINNEJ WE WROCŁAWIU

Moderowanie: Prof. Adam Kubów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Prof. Ireneusz Kuropka, Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
          Przyszłość demograficzna Wrocławia i okolic

Dr Jacek Pluta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
          Wrocławska rodzina w świetle diagnozy społecznej

Dr hab. Marek Kośny, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak,Katedra Socjologii i Polityki Społecznej, UE we Wrocławiu
          Wyzwania dla polityki rodzinnej we Wrocławiu w świetle potrzeb wrocławskich rodzin
          – wybrane wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Partycypacyjna polityka rodzinna
          miasta Wrocław”

Dr Anna Kurowska, mgr Klaudyna Szczupak, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
          Niedobór czy nadmiar miejsc? Analiza różnic w dostępności opieki żłobkowej w polskich gminach
          – miejsce gminy Wrocław

Mgr Anna Bebel, Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
          Karta Dużej Rodziny jako przykład instrumentu wspierania rodzin wielodzietnych przez samorządy
          lokalne, w tym miasto Wrocław

Dyskusja

12.15-12.30: PRZERWA KAWOWA

12.30-14.30

SESJA II: KONCEPCJE TWORZENIA I REALIZOWANIA POLITYKI RODZINNEJ. WYBRANE DOŚWIADCZENIA
                 SAMORZĄDÓW

Moderowanie: Prof. Ireneusz Kuropka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Piotr Czekierda, Natasza Marcinkiewicz, Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
          Jak tworzyć politykę rodzinną?

Dr Marek Bednarz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Historii i Politologii
          Polityka wobec rodziny między grą polityczną a polityką społeczną

Dr Anna Chmielewska, Sąd Rejonowy w Otwocku, Pedagogium

Kryzys demograficzny w Polsce jako wyzwanie dla polityki rodzinnej.
          Doświadczenia województwa opolskiego

Mgr Marzena Paszkot, Urząd Miasta Krakowa
          Samorząd krakowski dla rodziny

Dorota Lenk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
          Łódź włącza. Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym - problemy, wyzwania, rozwiązania

Dr Majka Gagacka, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
          Nieformalne formy wsparcia rodzin w środowisku lokalnym

Dyskusja

14.30-15.30: przerwa na obiad

15.30-17.00

SESJA III: INNE UWARUNKOWANIA I WYZWANIA POLITYKI RODZINNEJ.
                 WNIOSKI DLA WŁADZ LOKALNYCH, PAŃSTWA I INNYCH PODMIOTÓW

Moderowanie: Prof. Olga Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Dr Arkadiusz Durasiewicz, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
          Analiza programów polityki rodzinnej w latach 1997-2016

Dr hab. Marek Kośny, Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
          Sytuacja dochodowa i zamożność polskich rodzin w latach 2005-2015

Dr Ewa Cichowicz, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa
          Świadomość ekonomiczna członków rodzinnych gospodarstw domowych jako czynnik determinujący
          jakość ich życia

Dr Agnieszka Zaborowska, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
          Samotne macierzyństwo a rynek pracy – rekomendacje dla lokalnej polityki społecznej

17.00-17.15: PRZERWA KAWOWA

17.15-18.45

SESJA III (cd.): Moderowanie: Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Mgr Joanna Lajstet, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
          Regionalne polityki na lata 2014-2020 wobec trudności godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Dr Anna Kurowska, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
          Czas pracy i praca wykonywana z domu a możliwości zachowania równowagi w łączeniu życia zawodowego
          z rodzinnym

Dr hab. Dorota Moroń, Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski
          Dzienny opiekun jako innowacja społeczna w obszarze polityki rodzinnej. Wdrażanie nowych rozwiązań
          z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3

Mgr Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
          Wsparcie rodzin z osobami wymagającymi opieki długoterminowej w szwedzkiej polityce lokalnej

Dyskusja

Podsumowanie obrad

19.00: KOLACJA

Uczestnicy konferencji otrzymają również program obrad (zaplanowanych na 18 kwietnia) na podane adresy a-mail (w wersji do wydruku)

WTOREK, 19 kwietnia

Wywiady fokusowe z wrocławskimi rodzinami (pogłębiona weryfikacja wyników projektu pt. Partycypacyjna polityka rodzinna miasta Wrocław - szerzej o projekcie: zakładka Adresaci, tematyka, cele konferencji)

Uczestnicy grup fokusowych są już zebrani.

Jak zwiększać zaangażowanie obywateli i grup społecznych w tworzenie lokalnej polityki?

Czy partycypacja to łaska rządzących czy gwarantowane prawo obywateli?

Jakie techniki partycypacyjne przynoszą najwięcej efektów i dobrej obywatelskiej zabawy?

 

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość w partnerstwie z Gminą Wrocław zapraszają radnych, członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli Urzędu Miasta Wrocław i jego jednostek organizacyjnych oraz obywateli chcących aktywnie wpływać na politykę lokalną na bezpłatne dwudniowe warsztaty:

 

Partycypacja w działaniu! Mechanizmy kreowania polityki na poziomie lokalnym.

 

Terminy szkoleń:

 

 1. 17-18.06.2015 r. (pierwszy dzień szkolenia - Sektor 3, ul. Legnicka 65, drugi – Centrum Integracji Społecznej ul. Strzegomska 49)
 2. 22-23.06. 2015 r. (pierwszy dzień szkolenia - CIS, ul. Strzegomska 49, drugi – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6)
 3. 24-25.06.2015 r. (WCRS, pl. Dominikański 6)
 4. 15-16.07.2015 r. (pierwszy dzień szkolenia - WCRS, pl. Dominikański 6, drugi - Sektor 3, ul. Legnicka 65)

 

Szkolenia odbywają się w godzinach 9:00 - 15:45

 

Program szkolenia:

 

Dzień 1

09:00 - 11:00 Co to jest partycypacja obywatelska i dlaczego tak często jest fikcją?

11:00 - 11:15 Przerwa

11:15- 13:15 Partycypacja od kuchni: przykłady dobrych praktyk. Dlaczego partycypacja jest trudna: rola obywateli, polityków, organizacji i obywateli

13:15- 13:45 Przerwa

13:45- 15:45 Warsztat narzędziowy: techniki partycypacji, cz.1: (m.in. budżet partycypacyjny, Future City Game, Kawiarnia Obywatelska, Otwarta przestrzeń)

 

Dzień 2

09:00 - 11:00 Warsztat narzędziowy: techniki partycypacji, cz.2: Sądy obywatelskie, Sondaż deliberatywny®, Spacery badawcze, Grupy Dialogu Społecznego

11:00 - 11:15 Przerwa

11:15- 13:15 Dobry klimat dla rodziny: partycypacja i kształtowanie polityki publicznej w obszarze rodziny

13:15- 13:45 Przerwa

13:45- 15:45 Przywództwo i partycypacja - warsztat rozwoju osobistego

Zapisy:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z wybraną datą warsztatu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na zgłoszenia czekamy do dnia 12.06.2015 r.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • pakiet skutecznych technik i narzędzi partycypacyjnych,
 • znajomość podstaw prawnych partycypacji obywatelskiej,
 • wiedza na temat mechanizmów kreowania polityki na poziomie lokalnym, roli organizacji i urzędników w tym procesie,
 • możliwość przepracowania własnych pomysłów partycypacyjnych pod okiem eksperta,
 • przykłady dobrych praktyk oraz poznanie najnowszych trendów w zakresie polityki partycypacyjnej w obszarze rodziny,
 • wartość dodana: inspiracja i wiedza w obszarze przywództwa partycypacyjnego.

Prowadzący:

Piotr Czekierda, prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość, posiada 15 letnie doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów społecznych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Laureat Nagrody Pro Publico Bono (jako członek zespołu Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa), Nagrody Prezydenta Wrocławia (jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT). Studiował politologię, filozofię i biznes (Uniwersytet Wrocławski, IESE Business School w Barcelonie). Od 2 marca 2015 zasiada w Radzie Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia, jest także członkiem Rady Interesariuszy Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

 

 

Wspomaga nas promocyjnie Sektor 3.

22 oraz 23.10. 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt Strefa Aktywnej Mamy. Przeszło 30 mama spotkało się w Kawiarni "Piękna Helena" aby wspólnie świętować efekty swojej pracy.

Zapraszamy do galerii zdjęci.

 

 

W tym roku uczestniczyliśmy w dwóch piknikach rodzinnych w ramach wrocławskiego "Miesiąca Rodziny".

Pytaliśmy Was na ile przestrzeń miejska Wrocławia przyjazna jest dla Waszych rodzin?

Zdaniem 21 % respondentów przestrzeń miejska Wrocławia jest przyjazna dla rodzin z dziećmi, natomiast aż 69% ankietowanych przyznało, że jest tylko umiarkowanie przyjazna.

Najwięcej osób zwracało uwagę na nieodpowiednio oznakowane i niezbyt bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach i przedszkolach oraz na niewystarczającą infrastrukturę i czystość parków i skwerów miejskich.

Zadaliśmy też Wam pytanie, czy chcecie aktywnie kształtować politykę rodzinną swojego miasta i aż 84% pytanych odpowiedziało, że chce. Jednakże Waszym zdaniem, problemem jest możliwość przedstawienia władzom Gminy Wrocław potrzeb dotyczących swojej rodziny i propozycji dotyczących gminnej polityki rodzinnej – tu tylko 15% pytanych zadeklarowało, że ma możliwość przesłania do włodarzy miasta swoich propozycji.

 

Piknik z okazji Dnia Taty

 

Początek procesu rekrutacji do udziału w projekcie Mama w IT - gramy o staż". W Konferencji wzięło udział ponad 60 pań. Na dobry początek duża dawka inspiracji i praktycznej wiedzy jak rozpocząć proces zmiany.

 

Strefa Kobiet to:

 

 • miejsce spotkań dla kobiet poszukujących nowych ścieżek rozwoju
 • miejsce wymiany doświadczeń, wiedzy oraz zasobów
 • udział w warsztatach oraz Grupach Rozwoju
 • ciekawi i inspirujący Goście
 • miła i swobodna atmosfera, opieka nad dziećmi

 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy