Ojcowskie Kluby we Wrocławiu realizują następujące cele:

 • wzmacniają mężczyzn w roli dobrych ojców, tzn. ojców, dla których ważne jest dobro ich rodzin, którzy chcą i potrafią pozytywnie wpływać na swoje dzieci i podejmować wyzwania stające przed rodziną;
 • promują postawę zaangażowanego i przedsiębiorczego ojcostwa;
 • skupiają ojców chcących wspierać rozwój kultury ojcostwa we Wrocławiu.

Kluby realizują swoje cele poprzez:

 • warsztaty i szkolenia oparte na metodologii i badaniach Inicjatywy Tato.net: 7 sekretów efektywnego ojcostwa, Tato & Córka nowe spojrzenie, Bliżej – pełna łączność;
 • warsztaty i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i przywództwa w oparciu o doświadczenie Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość;
 • regularne Ojcowskie Spotkania, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. ojcostwa np. poprzez wykład jednego z uczestników klubu lub zaproszonego gościa, wspólną lekturę jakiegoś tekstu związanego z ojcostwem oraz rozmowę / dzielenie się przemyśleniami i doświadczeniami na tematy związane z ojcostwem. Zalecane jest by spotkania odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 • wyprawy z Tatą: wspólne wyjazdy ojców i dzieci w ciekawe miejsca Wrocławia, szczególnie wykorzystujące turystyczną, sportową, kulturalną i edukacyjną bazę miasta Wrocławia.

Zasady ogólne Ojcowskie Klubów we Wrocławiu:

 • Klub przeznaczony jest dla ojców;
 • Klub jest miejsce otwartym na wszystkich ojców bez względu na wiek, sytuację rodzinną, materialną, przekonania polityczne, itp.;
 • każdy Klub powinien mieć lidera, który odpowiada przede wszystkim za organizacyjne aspekty funkcjonowania klubu: logistykę (ustalenie terminu i miejsca), komunikację do uczestników, zapewnienie treści / agendy spotkania;
 • uczestnicy Klubu są zobowiązani do: poszanowania innych uczestników klubu, przestrzegania szczegółowych zasad funkcjonowania danego klubu oraz respektowania decyzji liderów klubu, kulturalnego zachowywania się;
 • spotkania Klubu powinny trwać między 60 a 120 minut (w zależności od decyzji uczestników). Ze względu na czas spotkania, ojcowie zachęcani są do przygotowywania się do spotkań w klubie, oraz do konstruktywnych, związanych z tematem ojcostwa wypowiedzi. Wyprawy z Tatą mogę mieć dłuższy czas trwania i zalecane jest, aby odbywały się w sobotę;
 • Klub jest otwarty na innych uczestników – ojców. Każdy uczestnik może przyprowadzić innego ojca, jednak ze względu na ograniczenia czasowe i lokalowe, rozszerzenie klubu należy wcześniej uzgodnić z liderami;
 • Klub jest bezpłatny. Członkowie klubu mogą ustalić współudział w kosztach jakiegoś przedsięwzięcia (np. zakupu jakich materiałów na rzecz klubu), ale brak możliwości udziału w ustalonych kosztach nie powinien wyłączać nikogo z uczestnictwa w klubie;
 • w trakcie spotkań nie korzystamy z używek, w szczególności zabroniony jest alkohol.
 • uczestnicy Klubów mogą ustalać własne zasady działania (terminy spotkań, lidera, reguły spotkań, itp.), niemniej zasady te oraz aktywności podejmowane przez Klub nie mogą być sprzeczne z podstawowymi wartościami i wizją ojcostwa prezentowanymi przez Inicjatywę Tato.net oraz Fundację Rodzina i Przedsiębiorczo

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy