Projekt „Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). Partnerem projektu jest Gmina Wrocław.

Okres realizacji projektu:
01.04.2015 – 31.04.2016
Cele projektu:
  • wypracowanie oraz promocja mechanizmów partycypacyjnego modelu kształtowania polityki rodzinnej na poziomie lokalnym,
  • zaktywizowanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny Miasta Wrocław poprzez wypracowanie zasad jej funkcjonowania oraz merytoryczne wzmocnienie jej członków.
Opis projektu
Jednym z poważnych problemów związanych z partycypacją publiczną we Wrocławiu jest niesatysfakcjonujący poziom wpływu obywateli na decyzje władz związanych z polityką rodzinną. Zadaniem projektu jest zwiększenie realnego wpływu wrocławian na proces kształtowania polityki publicznej w obszarze rodziny. Jego rezultatem będzie zmotywowanie obywateli do wyrażania swojego zdania w kwestiach polityki rodzinnej. W ramach projektu przeprowadzimy szereg warsztatów i seminariów skierowanych do urzędników, liderów lokalnej społeczności i osób zaangażowanych w pracę społeczną w zakresie nowoczesnej, partycypacyjnej polityki rodzinnej.
W siedzibie Fundacji prowadzimy punkt konsultacyjny, czyli stałe miejsce, gdzie mieszkańcy mogą składać swoje opinie, sugestie oraz wnioski dotyczące sytuacji rodzin we Wrocławiu. Prowadzimy rekrutację rodzin do badań w grupach fokusowych. Wyniki tych badań posłużą nam do przeprowadzenia szerokiego badania wrocławskich rodzin, za pomocą którego zidentyfikujemy potrzeby mieszkańców naszego miasta.

 
Rezultaty projektu
  • stworzenie internetowego narzędzia do prowadzenia badań;
  • przeprowadzenie kampanii promującej mechanizmy partycypacji;
  • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin;
  • organizacja spotkań Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny;
  • przeprowadzenie 4 edycji warsztatów "Partycypacja w działaniu" 
  • przeprowadzenie 5 wywiadów eksperckich (Piecza zastępcza, Karta Dużych Rodzin, Kobieta na rynku pracy, Dzietność a gospodarczy rozwój miasta)
  • organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Koncepcje i uwarunkowania polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka 

 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy