Projekt realizowany był w ramach zadania "Wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi" w okresie 01.06.2014 r. - 30.10.2014 r., wspófinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Praktyka życia codziennego pokazuję, iż matki, szczególnie zaś matki z rodzin wielodzietnych, zagrożone są wykluczeniem z rynku pracy czy aktywności społecznej. Regulacje prawne, trudności w łączeniu życia zawodowego oraz rodzinnego, powszechnie obowiązujące stereotypy postrzegania ról społecznych kobiet utrudniają matkom aktywny udział w życiu społecznym czy zawodowym. Korzystając z doświadczenia innych krajów chcemy zaproponować kobietom Program Rozwojowy Strefa Aktywnej Mamy. Kluczowym elementem Programu jest kompleksowe podejście do procesu aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet.

Opis projektu:

Program Rozwojowy Strefa Aktywnej Mamy to cykl edukacyjny adresowany do kobiet, które po przerwie związanej z urodzeniem dziecka/ dzieci planują powrót na rynek pracy.

Łącznie to 24 godz. wsparcia grupowego oraz indywidualnego.

4 obszary rozwoju:

 • Mocny Start – 1) szukanie własnej wartości, odkrywanie własnych możliwości w różnych rolach: matki, żony, przedsiębiorcy czy społecznika, 2) zasoby i ograniczenia, czyli jak wzmocnić mocne strony, a jak pokonywać słabości 3) uporządkowanie siebie oraz projekty życiowe w sferze osobistej i zawodowej;
 • Kompetencje Społeczne – 1) ja na osi czasu i komunikacji, 2) budowanie wizerunku, 3) techniki tworzenie i przekazywania informacji;
 • Zarządzanie sobą – 1) zarządzanie sobą w czasie 2) priorytety i działania 3) wzmacnianie postawy 4) trudności i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • Moja działalność – 1) modele działalności – pierwsze kroki, 2) determinacja i zaangażowanie, 3) jak budować własny biznes, 4) mama – przedsiębiorca;
Cele projektu:

 

Cel główny:

 • Wyrównywanie szans w obszarze aktywności zawodowej i społecznej 30 kobiet, w tym z rodzin wielodzietnych, z obszaru aglomeracji wrocławskiej poprzez udział w Programie Rozwojowym w okresie trwania projektu.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie kompetencji społecznych, w tym postawy przedsiębiorczości u 30 kobiet, w tym z rodzin wielodzietnych z obszaru aglomeracji wrocławskiej w okresie trwania projektu.
 • Powołanie form aktywności zawodowej i społecznej – Strefy Aktywnej Mamy - przy współudziale społeczności lokalnej.
 • Promocja aktywności społecznej i zawodowej kobiet wśród społeczności lokalnej.
Opis projektu
 • 30 mam przeszkolonych w ramach warsztatów z kompetencji miękkich; 
 • 72 godz. przeprowadzone w ramach warsztatów z kompetencji miękkich; 
 • 60 godz. wsparcia indywidualnego w ramach warsztatów z kompetencji miękkich;
 • 2 spotkania w ramach Strefy Aktywnej Mamy; 
 • 1 powołany Klub spotkań dla mam - Strefa Aktywnej Mamy;
 • 20 dzieci objętych wsparciem.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy