1. Informacje ogólne 

    1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość.

    2. Konkurs, którego zasady określa niniejszy Regulamin, będzie prowadzony pod nazwą „Spacerem przez kulturę, zwany dalej konkursem.

    3. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.

    4. Celem konkursu jest kształtowanie postaw prospołecznych oraz wrażliwości kulturalnej u dzieci.

    5. Do konkursu mogą przystąpić rodziny uczestniczące w spacerach badawczych w ramach projektu „Partycypacja Obywatelska Bliżej Rodziny”.

    6. Konkurs organizowany jest w okresie w czasie trwania projektu.

2. Organizacja konkursu 

    1. Dzieci rodzin uczestniczących w projekcie po udziale w spacerze wykonują prace artystyczne dowolną techniką plastyczną.

    2. Przygotowane prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

    3. Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie lub rodzinnie. W przypadku, gdy praca konkursowa została wykonana przez kilka osób należy wskazać głównego autora pracy.

    4. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.

    5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony www.frip.org.pl oraz innych materiałach promocyjnych.

    6. Wzięcie udziału w konkursie oraz nadesłanie pracy konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

    7. Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w konkursie i wymaga formy pisemnej.

    8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

    9. Powyższe czynności w przypadku osób niepełnoletnich muszą być wykonane przez opiekunów prawnych.

   10. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 listopada 2015 r.

   11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.12.2015 r. .

3. Zasady przyznawania nagród 

     1. Informacje na temat nagród i ich fundatorów dostępne są na stronie www.frip.org.pl.

     2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z 3 przedstawicieli Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość.

     3. Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych Kapituła Konkursowa wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

  • do 10 roku życia: 3 Nagrody Główne oraz 8 Nagród Dodatkowych;
  • od 11 roku życia: 3 Nagrody Główne oraz 8 Nagród Dodatkowych;

      4. Kapituła Konkursowa przy wyborze zwycięzców będzie brała pod uwagę takie kryteria jak: kreatywność, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność z wymogami konkursu.

      5. Nagrodami w konkursie są:

  • Nagrody Dodatkowe – 16 zestawów książek dla dzieci i młodzieży od Wydawnictwa Znak oraz słodkości o wartości 50,00 brutto każdy.
  • Nagrody Główne – 6 pakietów biletów rodzinnych do Aquapark Wrocław + ZOO Wrocław o wartości 170,00 PLN brutto; każdy do wykorzystania do dnia 31.12.2015 r.

       6. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 1 820,00 zł brutto.

       7. Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają okolicznościowe dyplomy.

       8. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.frip.org.pl,

       9. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.

      10. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

 

4. Postanowienia końcowe  

      1. Regulamin dostępny jest na stronie www.frip.org.pl .

      2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

      3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

      4. Dla niniejszego regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania lub niewykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy