• 1 Informacje ogólne 
 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość.
 2. Konkurs, którego zasady określa niniejszy Regulamin, będzie prowadzony pod nazwą „Kulturalna fotografia”, zwany dalej konkursem.
 3. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 4. Celem konkursu jest kształtowanie postaw prospołecznych oraz wrażliwości kulturalnej.
 5. Do konkursu mogą przystąpić rodziny zamieszkujące na Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego.
 6. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Partycypacja Obywatelska Bliżej Rodziny”.
 • 2 Organizacja konkursu 
 1. W ramach konkursu czekamy na fotografie rodzinne zrobione na tle plakatu promującego wydarzenie „Spacerem przez kulturę”.
 2. Przygotowane prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony www.frip.org.pl oraz innych materiałach promocyjnych.
 5. Wzięcie udziału w konkursie oraz nadesłanie pracy konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w konkursie i wymaga formy pisemnej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 8. Powyższe czynności w przypadku osób niepełnoletnich muszą być wykonane przez opiekunów prawnych.
 9. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 listopada 2015 r.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.12.2015 r. .
 • 3 Zasady przyznawania nagród 
 1. Informacje na temat nagród i ich fundatorów dostępne są na stronie www.frip.org.pl.
 2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z 3 przedstawicieli Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość.
 3. Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych Kapituła Konkursowa wyłoni 10 zwycięzców.
 4. Kapituła Konkursowa przy wyborze zwycięzców będzie brała pod uwagę takie kryteria jak: kreatywność, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność z wymogami konkursu.
 5. Nagrodami w konkursie jest 10 biletów rodzinnych na wydarzenia kulturalne we wrocławskich instytucjach kultury o łącznej wartości 200 zł brutto każdy.
 6. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 2 000 zł brutto.
 7. Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 8. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.frip.org.pl,
 9. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 10. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

 

 • 4 Postanowienia końcowe  
 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.frip.org.pl .
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. Dla niniejszego regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania lub niewykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy