• 1 Informacje ogólne 
 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość.
 2. Konkurs, którego zasady określa niniejszy Regulamin, będzie prowadzony pod nazwą „Wrocław dla rodziny”, zwany dalej konkursem.
 3. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 4. Celem konkursu jest kształtowanie postaw prospołecznych oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie wybranych instrumentów polityki rodzinnej.
 5. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy Wrocławia, którzy posiadają rodzinę lub planują jej założenie.
 6. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Rodzinna polityka partycypacyjna Miasta Wrocław” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.
 • 2 Organizacja konkursu 
 1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Miasta Wrocław.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • wypełnienie oraz przesłanie ankiety dostępnej na stronie: www.frip.org.pl/diagnoza
  • zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość.
 3. Można jednokrotnie uczestniczyć w konkursie.
 4. Wzięcie udziału w konkursie oraz przesłanie ankiety jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w konkursie i wymaga formy pisemnej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 7. Ostateczny termin nadsyłania ankiet upływa 13 grudnia 2015 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.
 • 3 Zasady przyznawania nagród 
 1. Informacje na temat nagród i ich fundatorów dostępne są na stronie www.frip.org.pl
 2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z 3 przedstawicieli Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość.
 3. Spośród wszystkich nadesłanych ankiet Kapituła Konkursowa wylosuje 50 zwycięzców.
 4. Nagrodami w konkursie jest 50 bonów na zakupy o wartości 100,00 PLN brutto oraz kupony rabatowe.
 5. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 5 000,00 PLN brutto
 6. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.frip.org.pl
 7. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 8. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

 

 • 4 Postanowienia końcowe  
 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.frip.org.pl
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. Dla niniejszego regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania lub niewykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy