SPOTKANIE GDS ds. RODZINY nr I/2016

 

MIEJSCE SPOTKANIA: Sektor 3, ul. Legnicka 65

UCZESTNICY:

 1. Małgorzata Szymańska – Związek Dużych Rodzin 3+
 2. Dominik Golema –UMWr (DH)
 3. Agnieszka Mirska – MOPS (CPSR)
 4. Jacek Ciesielski – Fundacja Helios
 5. Lilianna Sicińska – Związek Dużych Rodzin 3+
 6. Maria Gajek – Fundacja „Evangelium Vitae”
 7. Dariusz Szrejder – UMWr (DSS)
 8. Małgorzata Sawicka – Fundacja „Przystanek Rodzina”
 9. Anna Kosińska – Fundacja „Przystanek Rodzina”
 10. Marta Lebiecka – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 11. Katarzyna Nowacka – Fundacja „Rodzina i Przedsiębiorczość”
 12. Natasza Marcinkiewicz – Fundacja „Rodzina i Przedsiębiorczość”
 13. Ilona Gmytrasiewicz – Fundacja „Rodzina i Przedsiębiorczość”

 

CEL SPOTKANIA / LISTA TEMATÓW:

 1. Sposoby pomocy w powrocie na rynek pracy bezrobotnym, bądź niezatrudnionym kobietom wychowującym dzieci.

 

PODSUMOWANIE:

 1. Działania w celu pomocy w powrocie na rynek pracy kobietom wychowującym dzieci powinny odbywać się równolegle w czterech obszarach:
  • Praca nad zmianą podejścia kobiet do powrotu do pracy. Współpraca z doradcą zawodowym, psychologiem.
  • Praca z potencjalnymi pracodawcami, przekonanie ich, że kobiety chcą łączyć pracę z macierzyństwem.
  • Przygotowanie projektu ustawy wspomagającego zatrudnienie powracających do pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych.
  • Zapewnienie miejsc w żłobkach dla dzieci
 2. Podczas spotkania wspomniano, że długotrwałe przebywanie na urlopach macierzyńskich/wychowawczych może prowadzić do wykluczenia z życia społecznego, jak i zawodowego. Ciężko konkurować z innymi osobami na rynku pracy po powrocie po np. 10 latach urlopu wychowawczego, jak to często zdarza się w rodzinach wielodzietnych.
 3. Dużą rolę odgrywać będzie wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia np. część etatu, możliwość wykonywania pracy zdalnie w miejscu zamieszkania, zadaniowy czas pracy. Wszystko to jest niezmiernie istotne zwłaszcza w pierwszym roku powrotu do pracy.
 4. Niezwykle ważna jest dostępność świetlic, żłobków i przedszkoli.
 5. Stworzenie długofalowych programów wsparcia dla kobiet powracających na rynek pracy. Każda wracająca kobieta powinna stać się automatycznie mentorem kolejnych, które dopiero myślą o powrocie do pracy (zmienia ich nastawienie na pozytywne, pokazuje jak przezwyciężyła początkowe trudności, zachęca do łączenia obowiązków zawodowych z macierzyństwem). Program taki mógłby być finansowany przez miasto, a prowadzony przez NGO.
 6. Padła propozycja aby spotkać się z GDS ds. Niepełnosprawnych i sprawdzić możliwość wzorowania się na ich praktykach odnośnie wspomagania zatrudnienia oraz z osobami odpowiadającymi za kwestie planistyczne miasta odnośnie zasad budowania żłobków i przeszkoli przy nowopowstających dużych osiedlach mieszkaniowych.
 7. Wśród wymienionych barier wdrażania instrumentów wspierania pojawiły się:
  • Bariery finansowe
  • Opieka nad dzieckiem na godziny
  • Brak funduszy na budowanie żłobków/przedszkoli przy przedsiębiorstwach państwowych
  • Brak możliwości wpływania na budowanie żłobków/przedszkoli przy przedsiębiorstwach prywatnych
 8. Opiekun dzienny – aktualnie we Wrocławiu jest 15 opiekunów dziennych, z tej formy opieki korzysta ok. 68 dzieci do lat 3. Rodzice najczęściej wybierają tą formę opieki, gdy nie ma wolnych miejsc w żłobkach publicznych.
 9. Rodzice znacznie chętniej wybierają przedszkole niż żłobek dla dziecka, ze względu na niższe opłaty w tej pierwszej placówce. Od 3-ciego dziecka rodzice nie płacą czesnego za dziecko w placówce, płacą tylko za wyżywienie. Miasto dofinansowuje żłobki i przedszkola prywatne w tej samej kwocie, w której dofinansowuje instytucje publiczne.
 10. Propozycja - wspieranie zatrudnienia przez Państwo. Pracodawca mógłby otrzymać roczne dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy dla osoby powracającej po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, lub też może zostać zwolniony z tzw. narzutów na wynagrodzenie dla osoby powracającej do pracy. Jest to forma rekompensaty za ryzyko, na jakie narażony jest pracodawca zatrudniając osobę, która przez dłuższy czas wyłączona była z rynku pracy i jej kwalifikacje uległy obniżeniu.
 11. Akcja „Firmy Przyjazne Mamom” – lokalny znak/certyfikat dla firmy, która wspiera powrót mamy do pracy.  

 

TEMATY NA KOLEJNE SPOTKANIE:

 1. Na kolejne spotkanie każdy z uczestników GDS proszony jest o przygotowanie pomysłów na lokalny znak promujący akcję Firmy Przyjaznej Rodzicom/Mamom. Proszę o zastanowienie się jak powinna przebiegać certyfikacja, jakie kryteria będą brane pod uwagę, częstotliwość audytów, kto powinien być podmiotem przyznającym znak, itp.

SPRAWY OGRANIZACYJNE:

 1. Kolejne spotkanie w ramach GDS ds. Rodziny odbędzie się wyjątkowo w 3-cim tygodniu lutego - 15 lutego 2016 o godzinie 9.30 . Miejsce spotkania – siedziba Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość ul. Wyszyńskiego 75 A (róg ul. Prusa). Serdecznie zapraszamy!

 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy